Assumption College Ubon

About Company

สารจากผู้อำนวยการ

สารจากผู้อำนวยการ

     ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 โรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาบุตรหลานอันเป็นที่รักของท่าน

     ในปีการศึกษา2565นี้ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้ออกแบบโปรแกรมการเรียนอย่างดีที่สุดเพื่ออนาคตของผู้เรียน คือ “ACU Designing your better tomorrow”  ซึ่งเป็นการร่วมกันจัดรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เขาก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคต นับเป็นเป้าหมายที่ท้าทายซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการอย่างดีที่สุด ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

     นอกจากการมุ่งพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม/ประเทศ โรงเรียนยังร่วมกับ  สถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยดุสิตธานี ฯลฯ ในการลงนามความร่วมมือ MOU และ MOA เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนให้สูงขึ้น ตลอดจนพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข โดยมีนโยบายในการจัดกระบวนการเรียนการสอน บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ให้นักเรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด ในเชิงสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย และเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน

     ระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาเชื่อว่านักเรียนจะได้เข้าสู่บรรยากาศการเรียนรู้อย่างจริงจังซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าบุตรหลานของท่านที่อยู่ในการดูแลของโรงเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ พร้อมทั้งได้รับความดูแลด้านสวัสดิการเป็นอย่างดี   ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ให้ความไว้วางใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  และให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ผ่านทางกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ตั้งใจจัดให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ และยังคงมีหลายกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน หรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับครอบครัว เป็นต้น ดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้ปกครองได้ช่วยส่งเสริม ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนานักเรียนร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ

     ขอพระพรอันอุดมของพระแม่อัสสัมชัญ และนักบุญหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ตได้อํานวยพรให้ท่านและ สมาชิกทุกคนในครอบครัว มีความสุข ความเจริญตลอดไป

ด้วยความปรารถนาดี

ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด
ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

Current Opening
1 application(s)
Assumption College Ubon

Ubon Ratchathani, TH

Attractive

Part Time
Published: 7 months ago
Assumption College Ubon

Ubon Ratchathani, TH

Attractive

Part Time
Published: 7 months ago
6 application(s)
Assumption College Ubon

Native English Speaker Teacher

Assumption College Ubon

TH

Attractive

Full Time, Contract
Published: 1 year ago
Reviews for Assumption College Ubon

Please login to write review!